ÁSZF‎

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

amely az Online Sales Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2040 Budaörs, Diófa utca 18., Telefonszám: 06-30-695-8678 és e-mail cím: office@profi-higiene.com; Cégjegyzékszám: 13-09-177609; Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; Adószám: 25397123-2-13.; Közösségi adószám: HU25397123., bankszámlaszám: Budapest Bank 10101126-69542800-01004007 képviseli: Paluska Gyula ügyvezető) mint a www.profi-higienia.com internetes címen elérhető honlap (továbbiakban: „Honlap”) üzemeltetője és egyben Eladó (a továbbiakban: „Üzemeltető” vagy „Eladó”) másrészrőla honlapralátogató vagy ott megrendelést adó természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, mint vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) jogügyleteire alkalmazandó, és amelynek tartalmát a Vásárló megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1. A tevékenység jogszabályi alapjai:
• 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről;
• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
• 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

2. Az adásvételi szerződés létrejötte
2.1. A honlapon elérhető termékek internetes „kosárba” helyezésével Eladó és a Vásárló között adásvételi szerződés jön létre. A termék tulajdonjoga a vételárát kifizetésea termék birtokának átruházását követően száll át a Vásárlóra. Az eladó a termék tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A megkötött szerződés nyelve a magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt az Eladó nem iktatja, de a megrendelés időpontját, a megrendelt termék adatait, árát és a szállítás költségét mind az eladó, mind a vevő a www.profi-higienia.com oldalon visszakeresheti felhasználónevével és jelszavával történő belépést követően.
2.2. A termék vételárának bankkártyával történő kifizetése illetve előre átutalása esetén a szerződés eladó általi teljesítésének feltétele, hogy a termék vételára az eladó számláján jóváírásra kerüljön. Utánvétes vásárlás esetén a teljesítés feltétele, hogy a vevő a megrendelés során adatait pontosan megadja, a futárszolgálat általi kézbesítéskor a címhelyen ő vagy meghatalmazottja ott tartózkodjon és a vételárat a futárnak hiánytalanul megfizesse.

3. A vételár megfizetése
3.1. A termék vételárát bankkártyás fizetéssel, banki átutalással vagy utánvétes formában készpénzben lehet megfizetni. Az utalási információkat és az utánvét szolgáltatás díját az internetes megrendelést visszaigazoló e-mail üzenet tartalmazza. Banki átutalással történő fizetés esetén az utalás közlemény rovatában az Ügyfél köteles feltüntetni a termék megrendelési azonosítóját. A vételár megfizetésének az az időpont számít, amikor a termék vételára hiánytalanul jóváírásra kerül a visszaigazoló levélben megjelölt bankszámlán. Amennyiben a termék vételára a megrendelés beérkezését követő 3. (harmadik) banki értéknapig nem kerül jóváírásra az Eladó bankszámláján, az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől egyoldalúan elállni, és ezzel kapcsolatban vele szemben semminemű kártérítési igény nem támasztható.
3.2. Az Üzemeltető és Eladó fenntartja a jogát, hogy a termékek honlapon feltüntetett vételárát megváltoztassa. A vételár az általános forgalmi adót tartalmazza. Amennyiben az Eladó az internetes megrendelést követően rajta kívül álló ok miatt, így különösen utóbb bekövetkező árfolyam ingadozás, vagy a beszerzési ár változása miatt a közzétett áron nem tud eleget tenni a megrendelésének, úgy ebben az esetben a Vásárlót haladéktalanul írásban (e-mailben) tájékoztatja arról az árról, amelyen a megrendelést teljesíteni tudja. A megrendelést ebben az esetben az Eladó kizárólag akkor teljesíti, amennyiben a Vásárló a módosított ajánlatot elfogadja.
3.3. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a téves adatfelvitel és „félreütés” következtében a webáruházban feltüntetett esetlegesen hibás adatokért - ideértve a tévesen feltüntetett vételárat is. Amennyiben a rendelés feldolgozása során bármilyen hibára fény derülne (pl. hibásan feltüntetett ár), akkor erről Vásárlót az Üzemeltető értesíti. A Vásárlónak ilyen esetben jogában áll a rendeléstől elállni. Az Üzemeltető kizár minden kártérítési vagy egyéb felelősséget a webáruházban feltüntetett hibás adatokkal összefüggésben.

4. A termék átadása – átvétele
A terméket az Eladó a megrendelést követően a termék leírásában feltüntetett időn belül kiszállítás céljából átadja a futárszolgálatnak, aki kiszállítja azt a Vásárló által megadott címre. Vásárló köteles olyan címet feltüntetni szállítási címként, ahol a szállítás napján biztosan tartózkodik valaki, aki át tudja venni a csomagot.A szállítás költsége vásárlási folyamat során feltüntetésre kerül, 200 Euro vételár felett ingyenes, kivéve, ha a termék leírásában, vagy a vásárlási folyamat során eltérő tájékoztatás kerül feltüntetésre.
Futárszolgálatos kiszállítás esetén kiküldött termékeink zárómatricával vannak ellátva. Amennyiben ez sérült, fel van vágva, vagy el van tépve, úgy kérjük, a csomagot ne vegyék át, és jelezzék ügyfélszolgálatunknak. A csomagok biztosítva vannak, amennyiben azonban sérülten átveszi azt és nem jelzi a futárnak a sérülést, úgy nem áll módunkban utólag cserélni a terméket. Felhívjuk figyelmét, átvételkor ellenőrizze a csomagolást(esetlegesen szakadt, benyomódott, lyukas-e a csomagolás), és azt csak sérülésmentesen vegye át.Az ügyfélszolgálat telefonszáma:06-30-695-8678.

5. Elállási jog
A Polgári Törvénykönyv szerint fogyasztónak minősülő vásárló az internetes megrendelés esetén a szerződéstől a termék kézhezvételének napjától számított tizennégy nap elteltéig indokolás nélkül elállhat. A fogyasztó elállási jogát az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozat minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja. A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen fogyasztónak minősülő Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha a fogyasztónak minősülő Vevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán az alábbi címre: Online Sales Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2040 Budaörs, Diófa utca 18.)
A fogyasztónak minősülő Vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
Ha Vevő a fentiek szerint eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vevő az Eladó által felkínált, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. Eladó a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket. Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át, elállás esetén köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül Eladónak visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Vevő viseli. Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.Eladó követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését. A vásárló köteles a termék gyári csomagolását gondosan felnyitni, az esetleges elállása esetére annak minden darabját megőrizni, az ügylettől való elállása esetén pedig azt is visszaküldeni. A termék visszaékezésekor Eladó a terméket és a csomagolást is megvizsgálja és amennyiben a gyári csomagolás rendes postázási elhasználódáson és a termékhez való hozzáféréshez szükséges mértéket lényegesen meghaladóan károsodott vagy hiányos, úgy azt jegyzőkönyvben rögzíti, amelyből egy példányt elektronikus úton megküld a vásárlónak. Az elállásnak nem feltétele a hiánytalan csomagolás, de a csomagolás megsemmisülése, hiánya, vagy a gondos felnyitást meghaladó károsodása esetén a termék értékcsökkenését Vásároló köteles az eladó részére megtéríteni.
Az Eladó üzletében történő személyes megrendelés esetén Vásárlót nem illeti meg az elállási jog, mivel az üzletben történő személyes szerződéskötés nem minősül távollévők között megkötött ügyletnek.
Eladó nem köteles a terméket visszavásárolni, ha azt a Vásárló karcos vagy sérült állapotban juttatja vissza. Ilyen termék visszaküldése esetén azt a Vásárló költségére az Eladó visszaküldi vagy felelős őrzésbe veszi.
Írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot írásban kell megküldeni 14 napon belül az Eladó fentiekben feltüntetett címére, ez e-mailben, sms-ben küldött elállás nem minősül joghatályosnak.
A termékekre vonatkozó kérdéseket, a rendelés státuszáról való értesítést, a vásárlástól való elállást és az esetleges hibákat e-mailben vagy telefonon jelezhetik.
Az Online Sales Korlátolt Felelősségű Társaság tájékoztatja és kifejezetten felhívja a figyelmét a vele szerződő harmadik személyeknek, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rend. alapján a fogyasztókat az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén megillető elállási jog vonatkozásában fogyasztónak a hivatkozott Kormányrendelet 4. § 2. pontjában foglalt utaló szabállyal hivatkozott Polgári Törvénykönyvről szóló 8:1. § (1) bekezdés 3. pont alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül. Külön felhívja Eladó a vele szerződő harmadik személyek figyelmét, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rend. hatálya a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekre (fogyasztói szerződésekre) terjed ki.

6. Szavatosság, Jótállás
6.1. A jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat) a terméket kísérő jótállási jegy tartalmazza.
6.2. A termék kiszállítását követő 8 munkanapon belüli meghibásodás esetén, a Vásárló az Eladóhoz fordulhat, aki a garanciális jogok érvényesítése körében önállóan jár el, a készüléket cseréli, amennyiben erre a raktárkészlet lehetőséget ad. A készülék cseréjére csak abban az esetben kerülhet sor, ha külső felülete is karc és sérülésmentes, továbbá ha a termék valamennyi tartozéka hiánytalan. Ha a hiba mégsem garanciális jellegű (pl. nem megfelelő használat), vagy a készülék sérült, doboza hiányos, a terméket az Eladó felelős őrzésbe veszi és a Vásárlót értesíti arról, hogy a meghibásodásra a jótállási kötelezettség nem vonatkozik. Ebben az esetben a Vásárló a terméket köteles átvenni és az esetleges felmerült fuvarozási / futár költségek megtérítésével egyidejűleg átvenni.
6.3. Egyebekben a szavatosságra és jótállásra a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti szavatossági és jótállási mintatájékoztató szolgál, amely a szerződési feltételek 2. mellékletét képezi.

7. Egyéb rendelkezések
7.1. A Vásárló esetleges a fogyasztói panaszait az Online Sales Korlátolt Felelősségű Társaságnál írásban érvényesítheti, a fentiekben megjelölt elérhetőségeken. A panaszkezelésben a Vásárló által megadott email címre illetve a office@profi-higienia.come-mail címre küldött elektronikus levélben történő közlést a felek joghatályosnak fogadják el. A vásárlói panasz elutasítása esetén a Vásárló a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (levelezési címek) fordulhat, vagy az egyes területi kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezheti (levelezési címek).
7.2. A Honlapon történő böngészéshez nem szükséges regisztráció. A Honlapon történő megrendelés önkéntes regisztrációval lehetséges. A Vásárló a regisztráció során megadja személyes adatait és feljogosítja az Üzemeltetetőt azok tárolására, kezelésére. A Vásárló a regisztrációval feljogosítja az Üzemeltetőt arra, hogy megadott személyes adatait eltárolja, továbbá az Üzemeltető munkatársainak, továbbá a szállítást lebonyolító harmadik személynek átadja. A Vásárló a regisztrációnál megadott adatait bármikor módosíthatja vagy azok törlését kérheti írásban, az office@profi-higienia.come-mail címre küldött levélben.
7.3. A Vásárló a regisztráció során jelszót választ, amelyet köteles gondosan megőrizni. Az olyan megrendelésért, amelyet a Honlapra a Vásárló jelszavával belépve tettek, a Vásárló felelős.
7.4. A regisztráció során megadott adatok helyességéért, valódiságáért és teljességéért a Vásárló felelős. Amennyiben az Üzemeltetőnek hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok valótlanok, úgy azonnali hatállyal kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését. Az erre irányuló kísérlet eredménytelensége esetén az Üzemeltető jogosult a regisztrált Vásárló által leadott megrendelést törölni, továbbá a hozzáférést részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.
7.5. A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a Vásárlóval kapcsolatba lépjen, esetenként tájékoztassa a Honlappal kapcsolatos változásokról, fontos információkról. A Vásárló kereskedelmi jellegű ajánlatok megküldéséhez és hírlevél fogadásához a regisztrációval automatikusan hozzájárul, azonban a hírlevél végén lévő erre szolgáló link segítségével bármikor leiratkozhat arról.
7.6. A Honlapon az Üzemeltető által közzétett tartalom (cikkek, fotók, grafikák és egyéb szerzői joggal védett anyagok, a weboldal megjelenése, design-ja, szerkesztési elve, kódjai, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósításuk, a védjegyek, logót, kereskedelmi megnevezések) az Üzemeltető szellemi tulajdonát vagy a termékek gyártóinak tulajdonát képezik.
Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: idézetek, fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges. Szigorúan tilos a Honlapon található bármely tartalom bármilyen módszerrel történő sokszorosítása, másolása, publikálása, módosítása, beleértve az elektronikus készülék útján történő eljárásokat is. Kivétel ez alól, ha rendelkezik az Üzemeltető előzetes, írásbeli engedélyével, vagy ha ezt az Üzemeltető a Honlapon feltüntetve kifejezetten lehetővé teszi. E tilalom vonatkozik különösen a Honlapon található szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, videó és hanganyagokra. Szigorúan tilos a Honlap tartalmán alapuló vagy onnan eredő bármilyen anyag vagy mű készítése, létrehozása.
A Honlap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
7.7. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítsa. A módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá. Visszamenőleges hatályú módosításra nincs lehetőség.
A Vevő a szerződés teljesítésével kapcsolatos panaszait az Online Sales Korlátolt Felelősségű Társaság ezen általános szerződési feltételekben szereplő telefonszámán vagy faxon, illetve e-mail címenközölheti. Az esetleges felmerülő jogvitákra a felek a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságot jelölik meg illetékesnek.

8. Adatvédelmi rendelkezések
8.1. Üzemeltetőmint adatkezelő kötelezi magát, hogy betartja a szerződés alkalmazása során az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben és a szerzői jogokról szóló jogszabályokban foglalt kötelezettségeket.
Üzemeltető kötelezi magát, hogy adatfeldolgozása során megtartja a személyes adatok épségére, illetéktelenek hozzáférésének és a jogszerűtlen adatkezelésnek a megakadályozására vonatkozó kötelezettségeket, különösen a személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelésének a hozzájárulás visszavonása miatti haladéktalan megszűntetését, ilyen esetben az érintett adatok törlését, valamint a kezelt adatok tárolásának rendszeres, de legalább évenkénti felülvizsgálatát.
Az Online Sales Korlátolt Felelősségű Társaság a szerződés kapcsán tudomására jutott információkat üzleti titokként kezeli, tartózkodik minden olyan magatartástól, amely lehetővé tenné azok illetéktelenek részére történő eljutását.
8.2. Az Üzemeltető adatkezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. Amennyiben a Vásárló nem saját személyes adatait adja meg, úgy az ő kötelezettsége, hogy az érintett hozzájárulását beszerezze.
8.3. Üzemeltető a honlapra látogatók személyes adatait nem rögzíti, de a Vásárlók IP címe rögzítésre kerül.Az on-line vásárlás során Vásárló személyes adatokat ad meg. Az adatkezelés célja a megrendelés teljesítése, kapcsolatfelvétel, jogalapját az érintett hozzájárulása teremti meg. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, dátum. Az adatkezelés időtartama a garanciális kötelezettségekre tekintettel 1 év.
8.4. Az üzemeltető a honlapon úgynevezett cookie-kat (sütiket) alkalmaz, amely egy adat elhelyezését és visszaolvasását jelenti. Ennek alkalmazásához Vásárló a megrendeléssel hozzájárul. Ennek a műveletnek a célja a felhasználók azonosítása, megkülönböztetése, látogatási útvonalának rögzítése és analitikai műveletek végzése. Az adatkezelés időtartama2 év. A sütikalkalmazását internetes böngészőjében a Vásárló letilthatja.
8.5. A honlapon keresztül megadott adatok kezelése az adatkezelő és az adatfeldolgozók székhelyein történik. A személyes adatok kezelése során Üzemeltető olyan informatikai eszközöket üzemeltet, amelyek biztosítják, hogy az adatokhoz jogosulatlanul ne lehessen hozzáférni és az adatok változatlanul megőrzése kerülhessenek. Az adatok biztonságát szerverszintű védelmi megoldás garantálja, ahonlapmotorkét faktoros azonosítással és BCrypt titkosítással védi az adatbázist, a beérkező email üzeneteket az automatikus adatfeldolgozás során HTTPS titkosítású levelező szerveren továbbítjuk.
8.6. A megrendelések teljesítése körében adatfeldolgozónak minősül a Schrama Handels GmbH(cím), mely társaság adatfeldolgozási feladata a termékadatbázis karbantartása és közreműködés a megrendelések teljesítésében.Üzemeltető fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, ilyen esetben legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor erről Vásárlót elektronikus úton tájékoztatni köteles.
8.7. Vásárló elektronikus levélben tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti adatainak javítását illetve törlését. Üzemeltető a személyes adatot kérésre törli, egyéb esetekben is, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adat hiányos vagy téves, nem javítható, vagy ha az adatkezelés célja megszűnt, határideje lejárt, vagy ha azt hatóság vagy bíróság elrendelte. Vásárló jogorvoslatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt kereshet. (Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 1125)

I. sz. melléklet
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása:
Kelt

II. sz. melléklet.
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai szerinti jogok illetik meg Önt.
A jótállás időtartama egy év, kivéve, ha az adott termék leírásánál illetve a jótállási jegyen ennél hosszabb idejű jótállást tüntetünk fel.
A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadásától kezdődik.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Utoljára megtekintett termékek